Nyheder

VEDTÆGTER

For Lillerød Gymnastik

§ 1 - Navn

Foreningens navn er Lillerød Gymnastik. Foreningen er stiftet den 12. juli 1927 og er hjemmehørende i Allerød kommune.


§ 2 – Formål

Foreningens formål er med udgangspunkt i foreningstradition og fællesskab mellem medlemmerne at tilbyde gymnastik og relaterede aktiviteter, for at fremme og udvikle medlemmerne fysisk, og gennem aktiviteter at øge de sociale relationer mellem børn og voksne, på tværs af alder, køn og etnisk oprindelse.


§ 3 - Tilslutning

Foreningen er medlem af Allerød Idræts Union (AIU), DGI Nordsjælland (Danske Gymnastik og Idrætsforeninger), GymDanmark (Danmarks Gymnastik Forbund) og DIF (Dansk Idrætsforbund). 


§ 4 - Medlemmer

Stk. 1:

Som medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter. Optagelse sker via betaling af det fastsatte kontingent, som kan ses i de gældende betingelser.

Stk. 2: 

Ansatte i foreningen og bestyrelses- og udvalgsmedlemmer er automatisk medlem af foreningen.

Stk. 3:

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.


§ 5 - Ledelse

Stk. 1:

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af en formand, næstformand, kasserer, sekretær og et antal bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2:

Valg til bestyrelsen sker for 2 år. Bestyrelsen skal bestå af minimum 4 og max. 7 personer. Formanden og sekretæren er på valg i lige år og næstformanden og kassereren i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Der vælges for 1 år ad gangen 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Stk. 3:

Valgbar er enhver, med interesse for gymnastikken og det frivillige foreningsarbejde, som er fyldt 18 år.


§ 6 - Kontingent

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen i forbindelse med planlægningen af sæsonen. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. 


§ 7 - Forpligtelser

Stk. 1:

Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Stk. 2:

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen.

Stk. 3:

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.


§ 8 - Myndighed

Stk. 1:

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes senest med udgangen af februar måned. Der indkaldes ved annoncering på foreningens hjemmeside, med mindst 12 dages varsel.

Stk. 2:

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent og er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal. 

Stk. 3:
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 7 kalenderdage før. 

Stk. 4:

Stemmeret har alle fremmødte medlemmer som er fyldt 15 år, som ikke er i kontingentrestance. Medlemmer under 15 år kan repræsenteres af én forælder eller værge som kan afgive én stemme.

Stk. 5:

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen af de fremmødte), dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning skal foretages såfremt mindst én ønsker det.

Stk. 6:

Vedtægtsændringer afgøres som beskrevet i § 8 stk. 5 ved almindeligt stemmeflertal. Når ændringsforslaget forinden har været offentliggjort sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen/den ekstra ordinære generalforsamling.

Stk. 7:

Der tages referat af generalforsamlingen inklusive vedtagne beslutninger. Referatet offentliggøres på foreningens hjemmeside. 


§ 9 - Generalforsamlingen

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

    1.    Valg af dirigent

    2.    Aflæggelse af årsberetning

    3.    Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

    4.    Behandling af indkomne forslag

    5.    Valg til bestyrelsen herunder 2 suppleanter

    6.    Valg af to revisorer og en revisorsuppleant

    7.    Eventuelt


§ 10 - Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 25% af foreningens stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.


§ 11 - Tegningsret

Foreningen tegnes ved underskrift af minimum to af de tre tegningsberettigede (formand, næstformand, kasserer), dog af den samlede bestyrelse ved køb og salg af materialer eller fast ejendom, pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån. 


§ 12 - Forretningsorden

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af dens opgaver, og sådanne udvalg kan tiltrædes af medlemmer uden for bestyrelsen.


§ 13 - Bestyrelsen

Bestyrelsesmøder skal indkaldes med mindst 2 dages varsel.

Beslutninger der træffes på bestyrelsesmøder kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget og skal genoptages på førstkommende bestyrelsesmøde.


§ 14 - Referat

Der tages beslutningsreferat fra bestyrelsesmøder og dette godkendes senest på det næste møde.


§ 15 - Regnskabsår

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Senest 10 arbejdsdage forud for afholdelse af generalforsamlingen, afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorerne.


§ 16 - Opløsning

Stk. 1:

Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.

Stk. 2:

Er foreningens opløsning gyldigt vedtaget, tilfalder foreningens formue Julemærke- hjemmet/fonden.

Således vedtaget den 24. januar 2024

Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer